Danh sách thay thế lao động chuẩn bị nguồn của đơn hàng Chủ sử dụng TaeSung Heavy Inductry

date 16/11/2023

Ngày 07/08/2023, Cục QLLĐNN đã có phiếu trả lời số 79/2023/CBN-HQTACP cho phép Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Phát Group (TP Group., JSC) thực hiện chuẩn bị nguồn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (thị thực E7) với Chủ sử dụng Taesung Heavy Industry (số ĐKKD 833-87-01813), với số lượng 06 lao động (giới tính: nam).

Ngày 07/09/2023, Công ty TP Group.,JSC có gửi công văn số 44/2023/CV-TPG báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước kết quả kiểm tra đánh giá kỹ năng nghề Hàn 3G do Hiệp hội đóng tàu ngoài khơi Hàn Quốc (Koshipa) và Chủ sử dụng trực tiếp sang Việt Nam tuyển chọn, trong đó có danh sách chuẩn bị nguồn cho 06 lao động đơn hàng của chủ sử dụng Taesung Heavy Industry của phiếu trả lời số 79/2023/CBN-HQTACP.

Tuy nhiên, đến ngày 06/11/2023 phía đối tác có gửi văn bản từ chối tiếp nhận lao động NGUYEN VAN MINH – ngày sinh 03.06.1991- số hộ chiếu P01736567, của chủ sử dụng TaeSung Heavy Industry, với lý do trình độ tiếng Hàn kém và không hiểu các yêu cầu cơ bản về an toàn lao động khi làm việc ở xưởng đóng tàu (có văn bản của Đối tác đính kèm) và yêu cầu Công ty TP Group.,JSC tuyển lao động khác bổ sung thay thế.

Sau khi nhận được thông báo từ chối tiếp nhận lao động của Đối tác TaeSung Heavy Industry, Công ty TP Group.,JSC đã có buổi làm việc với lao động NGUYEN VAN MINH để thông báo tình hình dừng, đồng thời hoàn trả hồ sơ. Công ty đã động viên lao động Nguyen Van Minh nâng cao trình độ tiếng Hàn để tiếp tục tham gia tuyển dụng vào các đơn hàng khác.

Được sự cho phép, thì Chủ sử dụng và Hiệp hội đóng tàu ngoài khơi Hàn Quốc (Koshipa) đã sang Việt Nam để tuyển lao động thay thế cho đơn hàng này cùng với các đơn hàng khác, có tên sau:

TT Họ tên lao động Năm sinh Hộ chiếu Nơi thường trú Trình độ chuyên môn Ngành nghề, công việc
Chủ sử dụng Taesung Heavy Industry (số ĐKKD 833-87-01813).
1 NGUYEN CHI VA 10.05.1987 E00016615 Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình Hàn 3G Thợ Hàn đóng tàu

THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết
Ngành nghề Ngày thi Giới tính Lương cơ bản Số lượng Chi tiết
Xem chi tiết